نمایشگاه ها

نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

شرکت آبران صنعت هر ساله در تمامی نمایشگاه های بین المللی حضور دارد.

  • دومین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب خوزستان – بهمن ماه 1392
  • دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تهران – آبان ماه 1393
  • دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب مشهد – 1393
  • دومین نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب تهران – دی ماه 1393
  • یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تهران – مهرماه 1394
  • یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب مشهد- مهرماه 1394
  • یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب شیراز – بهمن ماه 1394
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تهران – مهرماه 1395