سمینار آموزشی

سمینار آموزشی سمینار آموزشی سمینار آموزشی سمینار آموزشی سمینار آموزشی سمینار آموزشی

سمینار آموزشی

شرکت آبران صنعت بعنوان یکی از اعضاء فعال در صنعت آب کشور و تامین کننده موثر در این صنعت لزوم آموزش وانتقال تجربیات خود را به مسئولین اجرایی در این بخش را بعنوان یکی از وظایف خود را تعریف نموده است.

در این راستا کارشناسان و مهندسین این شرکت با توجه به تجربیات موفق خود در طی سالیان گذشته به برگزاری سمینارهای آموزش در سراسر کشور پرداخته اند.

اصول و مقرارتی که توسط این تیم ارائه می گردد ،اصول و قواعدی فنی بوده که رعایت آن در  طراحي، محاسبه، اجرا و بهره برداري و نگهداري از انشعاب آب آشاميدني  اعم از مسکوني و غير مسکوني به لحاظ اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره برداري مناسب، کاهش تلفات آب، آسايش و صرف اقتصادي الزامي است.

این کارگاه ها که همواره در راستای شعار و اهداف اصلی این شرکت قرار دارد در چهار بخش زیر ارائه و اجرا می گردد:

1- معرفی انواع کیت های انشعابات آب  و روشهای نوین نصب و بهره برداری مطابق با استانداردها و روش های مهندسی

2-چگونگی روش های نصب و بهره برداری در انواع کیت های انشعاب کلکتوری با توجه به اهمیت پروژه های عظیم شهرسازی و صنعت ساختمان در ایران

3- تشریح روش اجرای یطرح تامین لوازم انشعاب آب (طرح برون سپاری)

4- معرفی انواع کیت های انشعاب فاضلاب  و روشهای نوین نصب و بهره برداری مطابق با استانداردها و روش های مهندسی