کیت انشعاب

توضیحات پروژه

کیت انشعاب

توضیحات

انواع کیت انشعاب :
1- کیت انشعاب آب زمینی با شیر قطع و وصل
2- کیت انشعاب آب زمینی با شیر سوئیچی
3- کیت انشعاب آب دیواری با شیر قطع و وصل
4- کیت انشعاب آب دیواری با شیر سوئیچی
5- کیت انشعاب آب کلکتوری زمینی
6- کیت انشعاب آب کلکتوری دیواری

کاربر
کیت انشعاب
تاریخ
2015-06-09
محل
ایران
دسته بندی
کیت انشعاب