کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی

بیست و ششمین جشنواره امتنان و به مناسبت هفته کار و کارگر با حضور استاندارمحترم خراسان رضوی ،ریاست  اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی ،ریاست اداره صنایع و معادن و جمعی از نمایندگان مجلس در تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

در این جشنواره از 10 واحد نمونه،9 گروه کاری و 17 کارگر نمونه استان تقدیر شد. واحد تحقیق و توسعه  شرکت آبران صنعت موفق به اخذ عنوان گروه کار نمونه استان گردید.