برگزاری سمینار آموزشی جهت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

برگزاری سمینار آموزشی جهت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

برگزاری سمینار آموزشی جهت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

این سمینار به میزانی شرکت آبران صنعت در تاریخ 95/05/19 در سالن همایش شهر ایمن برگزار شد که موضوع اصلی این سمینار آشنایی با آخرین استانداردهای لوازم انشعاب آب و روش های نوین بهره برداری و نصب صحیح بوده و سخنرانان اصلی این سمینار آقای مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت آبران صنعت و آقای مهندس محمدزاده ( مدیر اداره خدمات امور مشترکین ) وآقای مهندس قائمی ( معاونت نظارت بر بهره برداری) بوده اند که در پایان این مراسم لوح تقدیری به جهت برگزاری این سمینار آموزشی از طرف آقای مهندس دانشگر( مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ) به آقای مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت آبران صنعت اهدا گردید.