کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی در سال 1395

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی در سال 1395

کارگروه نمونه برتر استان خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی در سال 1395

بیست و هفتمین جشنواره امتنان و به مناسبت هفته کار و کارگر با حضور استاندارمحترم خراسان رضوی ،ریاست  اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی ،ریاست اداره صنایع و معادن و جمعی از نمایندگان مجلس در تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

در این جشنواره از 14 واحد نمونه،7 گروه کاری و 15 کارگر نمونه استان تقدیر شد. واحد تحقیق و توسعه  شرکت آبران صنعت پارسیان برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ عنوان گروه کار نمونه استان گردید.